بازدید: 244در ذیل به ذکر دلایلی چند از نیاز به ثبت علمی و آرشیو غارهای ایران می پردازیم: اقبال بیشتر به غارنوردی در سالهای اخیر...